Zpět

Výzva k převzetí výtěžku z prodeje akcií

Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti TON a.s. a postup při výplatě tohoto výtěžku

1. Dne 28.8.2017 byly v nedobrovolné veřejné dražbě prodány zaknihované akcie na jméno společnosti TON a.s. o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které nahrazují listinné akcie na majitele, prohlášené dne 3.4.2017 představenstvem společnosti za neplatné. Údaje z protokolu o provedené nedobrovolné dražbě jsou zveřejněny na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz), číslo dražby 10958526.

2. Dle ustanovení § 534, odst.3 Zákona č. 89/2012 Sb. vyplatí společnost TON a.s. výtěžek z prodeje zaknihovaných akcií dotčeným osobám, jejichž akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých emitentovi prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahrazují.

3. Společnost TON a.s. stanovila částku výtěžku z prodeje zaknihovaných akcií připadající na jednu neplatnou akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, po započtení pohledávek dle bodu 2., tj. čistý výtěžek z prodeje akcií k výplatě ve výši 779,-- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět korun českých).

4. Výplatu výtěžku z prodeje zaknihovaných akcií provádí společnost TON a.s., IČ: 49970585, se sídlem Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem, PSČ: 768 61.

5.. Žádost o výplatu výtěžku z prodeje zaknihovaných akcií se podává na předepsaném tiskopise, který je ke stažení ZDE. Spolu se žádostí je dotčená osoba povinna odevzdat i originály neplatných akcií na majitele.

6. Dotčená osoba je povinna uplatnit žádost jedním z následujících způsobů:

a) Osobně v sídle společnosti TON a.s. na adrese Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, v pracovních dnech mimo pondělky v době od 8:00 do 14:00 hodin po předchozí telefonní dohodě na tel. č. 573 325 428 (je nutné předložit vyplněnou žádost o výplatu výtěžku z prodeje akcií, originály neplatných akcií na majitele a doklad totožnosti).

b) Korespondenčně zasláním vyplněné žádosti o výplatu výtěžku z prodeje akcií s úředně ověřeným podpisem dotčené osoby společně s originály neplatných akcií na majitele na adresu TON a.s., k rukám Petry Halešové, Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Pro zaslání lze využít službu České pošty, a to doporučené nebo cenné psaní. Tento způsob uplatnění žádosti se realizuje plně na vlastní riziko dotčené osoby, která nese odpovědnost za řádné doručení neplatných akcií a vyplněné žádosti o výplatu výtěžku z prodeje akcií.

7. Společnost TON a.s. vyplatí příslušnou částku čistého výtěžku z prodeje akcií dle bodu 3. dotčeným osobám, které splní všechny podmínky uvedené v bodech 5. a 6. v hotovosti v pokladně společnosti nebo bezhotovostním převodem na účet uvedený v žádosti.

8. Případné dotazy týkající se postupu při výplatě čistého výtěžku z prodeje akcií Vám zodpovíme na telefonním čísle 573 325 428 nebo na e-mailové adrese: petra.halesova@ton.cz.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 24. 11. 2017
představenstvo společnosti TON a.s.