Přejít k obsahu Přejít k menu Přejít k vyhledávání

GDPR

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, přináší do této oblasti další požadavky. Ptáte se, jak je splňujeme my? Ty nejdůležitější odpovědi naleznete níže. A pokud máte další otázku, jsme tady pro Vás třeba na gdpr@ton.eu.

1. kdo moje údaje spravuje?

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny TON, primárně TON a.s. a jeho dceřiné společnosti. Na korespondenčních adresách jednotlivých společností, případně na centrálním e-mailu gdpr@ton.eu, můžete kontaktovat osobu pověřenou dohledem nad bezchybným nakládáním s osobními údaji. Definici společného správce naleznete zde.

2. k jakým účelům se zpracovávají?

Každá řádná smlouva se bez osobních údajů neobejde. Data tedy využíváme pro uzavření kupní smlouvy a pro plnění předmětu této smlouvy, což je v našem případě dodání nábytku a doplňků Vám, našim zákazníkům. Osobní údaje jsou tedy využívány vždy pouze v rozsahu, který je pro daný účel nezbytný.

Souhlas můžete dle uvážení udělit také ke zpracování pro marketingové účely. Konkrétně se jedná o:

 • registraci v Business Zone – neveřejný prostor webových stránek TON (www.ton.eu) určený pro sdílení marketingových a jiných prodejních materiálů. Materiály nejčastěji využívají dealeři, architekti, designeři, novináři a další partneři. Profil je možné v Business Zone kdykoli smazat;
 • registraci k odběru newsletterů – zasílání aktuálních a relevantních informací o novinkách v produktovém portfoliu, prodejních akcích, pečování o dřevěné či čalouněné produkty, poskytování širší podpory. Souhlas s odběrem je možné kdykoli odvolat v patičce každého newsletteru;
 • kontaktní formulář v sekci Kariéra – slouží k možnosti on-line podání žádosti o zaměstnání ve společnosti TON. Veškeré poskytnuté materiály (životopis, motivační dopis a jiné) slouží pouze k personálním účelům a budou zpracovány v souladu s veškerými legislativními a interními normami.

Souhlas se zpracováním údajů také můžete odmítnout, ať již celý, či pouze v jednotlivých částech, e-mailem na gdpr@ton.eu nebo na korespondenční adrese společnosti TON. Aktuální informace ke správě osobních údajů jsou zveřejňovány na webové stránce www.ton.eu/cz/gdpr.

3. které subjekty mají k mým údajům přístup?

Kromě oprávněných pracovníků firmy TON, kteří zabezpečují výrobu či dodání produktů na požadovanou adresu, to mohou být třetí subjekty, poskytující nám své služby (např. dopravce, poskytovatelé IT služeb). Se všemi jsme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřeli korektní smlouvu.

4. jak dlouho máte mé údaje uloženy?

Tak dlouho, jak stanovují právní předpisy. Kdykoliv se také můžete obrátit na pověřenou osobu (všechny kontakty najdete v bodě 1. a 2.) a požádat ji o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. Vaše právo se vztahuje také na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Stačí vyplnit žádost a po ověření totožnosti na kterékoliv prodejně TON v rámci EU bude vyřízena.

5. používáte na webu ton.eu soubory cookie?

Jako naprostá většina webových stránek, používáme také na www.ton.eu soubory cookie. Konkrétně se jedná o AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik, Google Tag Manager, Pinterest, Google Business. Z hlediska trvanlivosti je lze dělit na krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

6. jak mohu soubory cookie odmítnout?

Na www.ton.eu můžete ukládání souborů cookie odmítnout ihned při příchodu, a to skrze pop-up okno, které se na stránkách objeví. Se soubory můžete dále pracovat ještě v internetovém prohlížeči, který je automaticky ve výchozím nastavení přijímá. Podrobné informace pro Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android a další naleznete vždy v nastavení či technické podpoře. Účinný nástroj pro správu souborů cookie je také k dispozici třeba na www.youronlinechoices.com/cz.

7. máte váš přístup k GDPR někde shrnutý?

Pečlivě přistupujeme nejen k výrobě nábytku, ale také ke správě Vašich osobních údajů. Vycházíme přitom z platných zákonů, zároveň se dopředu snažíme eliminovat všechna bezpečnostní rizika, která se správou údajů souvisí. Všechny důležité body jsme shrnuli do Kodexu zpracování osobních údajů ve skupině TON.

8. víte, jaká práva jako subjekt máte?

 • Právo na přístup k osobním údajům: V případě, že se chcete zeptat, jestli TON a.s. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informaci o tom, zda ke zpracování dochází, a pokud tomu tak je, máte právo k vašim údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Pokud se domníváte, že TON a.s. o vás zpracovává nepřesné osobní údaje nebo chcete osobní údaje doplnit, máte právo požadovat opravu nebo doplnění osobních údajů.
 • Právo na výmaz („Právo být zapomenut“): Požádáte-li o výmaz osobních údajů, TON a.s. vaši žádost posoudí a vaše osobní údaje vymaže, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány; b) zpracování je protiprávní; c) vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo d) odpadla zákonná povinnost ke zpracování osobních údajů na základě práva EU nebo právních předpisů vnitrostátního práva.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Požádáte-li o omezení zpracování osobních údajů, TON a.s. vaše osobní údaje znepřístupní nebo provede úkony zpracování, které budou zapotřebí pro řádný výkon uplatnění tohoto práva.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom předali vaše osobní údaje, zpracovávané automatizovaně (v elektronické formě) jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo na přenositelnost osobních údajů můžete využít za podmínky, že TON a.s. zpracovává vaše osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínky, že je to technicky proveditelné. V případě, že by výkonem tohoto práva mohly být nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných fyzických osob, TON a.s. nebude moci vašemu požadavku vyhovět.
 • Právo vznést námitku: V případě, že uplatníte své právo vznést námitku proti zpracování a TON a.s. posoudí vaši žádost jako oprávněnou, ukončí bez zbytečného odkladu zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Máte právo se obrátit se svou stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

9. jaká jsou pravidla pro kamerový systém?

 • „V některých prodejnách je umístěn kamerový systém, tento systém je instalován z důvodu ochrany bezpečnosti a majetku (tedy ochrana před krádežemi, ochrana zaměstnanců pobočky včetně návštěvníků před protizákonnou a trestnou činností). Obrazové záznamy budou uchovávány po dobu 7 dnů. 
 • V případě podezření ze spáchání trestného činu budou vybrané záznamy vykopírovány a uchovány po dobu potřebnou k prošetření daného případu (a v případě po dobu odůvodněného vyžádání ze strany orgánů činných v trestním řízení)